От Приятелите

globe-history-786x1024Косово – Геополитически Анализ – 12.2014

Съвременната наука отново търси своята цялост. Глобализиращият се свят предполага едно завръщане към енциколопедичността в новата съвременна форма – интердисциплинарния подход, запълване на белите петна между клоновете на знанието.

Проф. Стефан Карастоянов от десетилетия сякаш е предусетил това. Неговата политическа география всъщност цели сливането на подходите – констативно географският и екзистенциално – пространственият. В трудовете му диша представата за единността на един свят, в който природата е човешко обиталище, а човекът – разумен знак на присъственост в нея. Историята е не само памет за случилото се, но и атлас на наследения и променящ се облик на пространствата. Хуманизирането на земната твърд и дехуманизацията й чрез разделението, митологията и реалността за единствения предоставен дом на човека – всичко това е достояние на наблюдателността, чувствителността и научната достоверност, които познаваме у проф. Карастоянов.

На седемдесет години човекът се обръща назад, за да огледа стореното. За истинския учен седемдесетте години са време на най-зрялото начало, за нови предизвикателства на ума, за трудно постигнатото спокойствие на съжденията.

Ей, Кара! Релефът на житейската география тепърва се очертава. Желая ти плодотворен път в нея.

проф. Боян Биолчев

… цялостната дейност на проф. д-р Стефан Карастоянов показва и подчертава неговото неотклонно възходящо развитие и големите му постижения в родната географска наука. Той се явява като достоен продължител на идеите и делото на класиците на българската географска школа – Иширков, Батаклиев, Яранов. Преди 10 години той беше награден за цялостната си университетска дейност с Почетния знак със синя лента на Софийския университет.

Географската общественост искрено поздравява проф. д-р Стефан Петров Карастоянов с неговата 70-та годишнина и му пожелава да бъде все така енергичен и всеотдаен в плодотворното продължаване на научно-творческата и преподавателска си дейност.

На края искам да отбележа, че по стечение на обстоятелствата,  познавам Стефан още от неговите юношески години и по-късно през студенството му като един упорит и винаги търсещ новото в живота и в любимата му География. Ще кажа само, че ние с него, той като икономгеограф и аз като физикогеограф, в нашите общи научни изяви – доклади и публикации сме пледирали винаги за единството на географската наука и продължаваме да поддържаме тази максима.

Из поздравителен адрес на Проф. Петър Петров

Да ви поздравява катедрата, която вие сте създал, е повод за радост и удовлетворение. Катедра Регионална и политическа география е продукт на вашите усилия, без съмнение тя е едно от „децата” на вашия живот.

Нито една трудност, нито една заплаха не са ви отклонили от убеждението, че България се нуждае от „нов поглед” на своето политическо пространство и региони след промените. С други думи, звено, чиято основна задача е да изследва и работи научно с тези сложни категории.

Като „вчера” помним първите лекции при вас по политическа география, в които за първи път в систематизиран вид чухме, че България има нужда от Национална доктрина, за това, че България трябва да работи по българския национален въпрос, да води активна регионална политика. Все теми, по които общественото мнение в България е „дълбоко приспано” с аргумента, че тези въпроси принадлежат на миналото, те са само спомен, за който трябва да знаем онова, което други считат за необходимо.

Днес, потребностите на българската нация от доктрина и единение по българския национален въпрос е по-голяма от всякога. Политикогеографските предизвикателства сякаш за миг се отдалечават от нас, за да ни връхлетят с още по-голяма сила. Създавайки катедра регионална и политическа география вие сте предусещал това, че страната ни тепърва ще изпитва потребност от себепознание и самоутвръждаване. Дори приятелската прегръдка на ЕС не би могла да ни “отърве” от тази наша отговорност.

Българският национален въпрос вече не е просто тема от учебника по история и география, за „далечни” земи, в които живеят българи. Българския национален въпрос вече не е само в Македония, Западните покрайнини, Егейска Тракия, Банат, Косово, Бесарабия и прочие. Българският национален въпрос е вече в самата България.

В тази връзка, като човек, като академична личност, вие положихте големи усилия и според всички нас успяхте да създадете една катедра,  която не само извършва своите функции, но може да се нарече творческа среда от приятели.

Тази среда позволи на вас и вашите възпитаници, чието израстване подкрепихте през годините с душа, сърце и професионализъм, да се отнасят към Вас с искрено уважение. За никой не е тайна, че когато в катедрата се каже „професора” всеки от нас знае за кой говорим.

Всеки един от нас ви е дълбоко признателен за вашето приятелство и подкрепа, за вашата човечност.

Уважаеми професоре,

пожелаваме ви здраве и творчески дух, с който да ни „заразявате” още много години.

Из поздравителен адрес на Катедра Регионална и политическа география 

Бяхме заедно Професоре и заедно понасяхме успехи и разочарования и все пак, въпреки споменатите негативни развития съм убеден, че нашите съвместни усилия не са били напразни. Рано или късно това, към което се придържахме в БДФ и СДС, твоите преподавателски умения да разпалиш сред университетските си възпитаници идеята за една национално мощна и социално справедлива България ще бъдат признати и оценени.

Честита седемдесетгодишнина Професоре. Благодаря ти за приятелството, благодаря ти за това, че бяхме заедно, и за съвместната ни вяра, че България ще пребъде.

ЗА МНОГО  ГОДИНИ!

ЗА МНОГО  ГОДИНИ ЗА ТЕБ И

ЗА МНОГО  СТОЛЕТИЯ  НА  ОТЕЧЕСТВОТО!

Из поздравителен адрес на Митко Узунов